جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

صفحات مسطح

0 1

صفحات مسطح

● مشخصات :

– تلورانس ابعاد:% ۰٫۱±plano plate

– همواری سطح: λ⁄۴

– توازی: دقیقه کمانی ۲

– کیفیت سطح: ۶۰-۴۰ MIL standard

● موارد قابل ارائه :

– محصول تمام شده

– تولید سفارشی

Leave A Reply

Your email address will not be published.