جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

سامانه اتوماسیون ردیابی اموال (سارا)

0 1

 

• ثبت و اعلام مشخصات دارایی به عنوان عنصر اصلی و تخصیص شناسه منحصر به فرد به آن
• ثبت شناسههای رادیویی به منظور تخصیص به دارایی های ثبت شده در سامانه
• ثبت و اعلام مشخصات رده سازمانی بهرهبردار دارایی بر اساس ساختار سازمانی تعریف شده
• ثبت و اعلام مکان استقرار دارایی بر اساس نقشه نقاط استقرار تعریف شده
• ثبت تراکنشهای مربوط به نقل و انتقال اموال درمحدوده مورد نظر
• عملیات سرجمعداری الکترونیکی برای شناسایی داراییهای تعریف شده و دارای شناسه رادیویی

گروه پژوهشی فناوری اطلاعات
تلفن: ۶۶۰۲۴۶۲۴
نمابر: ۶۶۰۲۴۶۲۶
پست الکترونیکی: IT@jdsharif.ac.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.