جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

ردیابی و کنترل ایستگاه زمینی دریافت اطلاعات ماهواره

0 1

ردیابی، کنترل و کالیبراسیون ایستگاه زمینی دریافت تصاویر و اطلاعات از ماهواره

 

 مرکز خدمات تخصصی اتوماسیون و مکاترونیک
تلفن و نمابر: ۶۶۰۷۵۶۱۳
پست الکترونیکی: automation@jdsharif.ac.ir

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.