جهاد دانشگاهی صنعتی شریف

دستگاه کامپیوتری اندازه گیری دقیق ابعادی

0 1

اندازه گیری ابعادی با دقت صدم میلیمتر و میکرون
اعلام هشدار برای قطعات معیوب
ثبت اطلاعات اندازه گیری و ارائه گزارشات آماری

گروه پژوهشی مهندسی مکانیک
تلفن: ۶۶۰۷۵۶۲۷
نمابر: ۶۶۰۷۵۶۲۸
پست الکترونیکی: mechanic@jdsharif.ac.ir

Leave A Reply

Your email address will not be published.